Promocja rodzinna dla uczestników wypraw Przystani

1. Postanowienia ogólne

§1. Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej i §2 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, Zarząd Akademickiego Stowarzyszenia Turystycznego „Przystań” wprowadza regulamin promocji wakacyjnej dla rodzin.

§2. Ilekroć stosowane są w niniejszym regulaminie wymienione pojęcia, przyjmowane jest ich określone znaczenie:

  1. regulamin – regulamin promocji wakacyjnej dla rodzin Akademickiego Stowarzyszenia Turystycznego „Przystań”;
  2. regulamin wypraw – regulamin wypraw turystycznych organizowanych przez Akademickie Stowarzyszenie Turystyczne „Przystań”;
  3. organizator – osoba uprawniona do organizowania i prowadzenia imprez turystycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej i odpowiednich
  4. uczestnik wyprawy – osoba korzystająca z usług turystycznych Akademickiego Stowarzyszenia Turystycznego „Przystań”;
  5. promocja – promocja wakacyjna dla rodzin na wyprawy turystyczne organizowane przez Akademickie Stowarzyszenie Turystyczne „Przystań”;
  6. uczestnik promocji – uczestnik wyprawy (4.) korzystający z przywilejów promocji (5.);
  7. załoga – 2 osoby (np. 1 rodzic i 1 dziecko);
  8. nowa załoga – załoga, w której obie osoby nie były wcześniej uczestnikami wypraw (4.).

§3. Kwestie prawne nie uregulowane w niniejszym regulaminie podlegają rozstrzygnięciu regulaminowi wypraw, a następnie zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw i przepisów szczególnych.

2. Przedmiot promocji

§4. Przedmiotem promocji jest obniżenie kosztu udziału w jednej z wypraw wymienionych w §5 o 100zł od załogi, czyli 50zł od osoby.

§5. Promocja obejmuje wyprawy kajakowe “Ojciec i syn”, “Ojciec i córka” oraz “Ojciec i syn albo córka”. Promocja nie obejmuje wypraw żeglarskich, kajakowych wypraw rodzinnych, oraz wypraw dedykowanych konkretnym środowiskom (wspólnoty, parafie itp.) lub zamawianych przez nie.

§6. Promocja obejmuje uczestników wypraw, którzy przyjadą w roku bieżącym i zaproszą co najmniej dwie nowe załogi, które wezmą w tym roku udział w jednej z imprez objętych promocją. Zniżkę otrzymuje każda z tych załóg.

3. Warunki promocji

§7. Promocja nie działa wstecz i nie łączy się z innymi zniżkami.

§8. Promocja obowiązuje do dnia 30 czerwca 2017r.

§9. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu trwania promocji.

§10. Prawo do promocji nie przenosi się na rok następny ani na inne załogi.

§11. Uczestnik promocji zobowiązany jest poinformować organizatora o przysługującej mu zniżce.

§12. Korzystanie z promocji nie jest obowiązkowe i uczestnik promocji ma prawo z niej zrezygnować.