www.przystan.org.pl

Gwarancje i certyfikaty

Gwarancja ubezpieczeniowa

Uczestnicy wypraw Przystani objęci są gwarancją ubezpieczeniową. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna zobowiązuje się, na wypadek niewypłacalności bezwarunkowo i niezwłocznie do:

1) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;

2) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;

3) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu.

Gwarancje TFG i TFP

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

Turystyczny Fundusz Pomocowy wspiera przedsiębiorców turystycznych w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Fundusz zapewni wypłaty na pokrycie zwrotu kosztów podróżnym.

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej

Certyfikat Dobrych Praktyk POT to innowacyjny projekt prowadzony przez Polską Organizację Turystyczną, którego celem jest potwierdzenie wysokiej jakości usług świadczonych przez organizatorów turystyki. Przyznano nam certyfikat w 3 kategoriach – Podróże z dziećmi, Turystyka zrównoważona oraz Bon Turystyczny.